Kalsarp Puja Trimbakeshwar Nashik Pandit Deepak Shastri Ji Mobile No.mobile9960637883

वास्तु शांती


वैदिक परंपरा नुसार, नवीन घरात प्रवेश करण्या अगोदर नवग्रहशांती आणि वास्तुशांती होम करणे आवश्यक असते.यामुळे वास्तुतील दोष दूर होतात आणि घरात सुख समृद्धी येते.यात नवग्रह सुक्त व नवग्रहांच्या १०८ नामावलींचा पाठ करतात.मग रुद्र पाठ आणि विहित साहित्यासह होम करून करतात वास्तुशांती पूजा करतात.

खालील परिस्थितींमध्ये वास्तुशांती करतात

  • वास्तुशास्त्राच्या परिमाणांच्या विरुद्ध जागा निवडणे.

  • वास्तुशास्त्र नियमांच्या विरुद्ध इमारत बांधणे.

  • इमारती आणि खोल्यांच्या आतील व्यवस्थापनेत दोष असणे.

  • जुने घर खरेदी करताना.

  • घराच्या किंवा इमारतीच्या नुतानिकाराणाच्या वेळी.

  • नवीन घराच्या गृहप्रवेशाच्या वेळी.